International Organizing Committee

International Organizing Committee

International Organizing Committee
Korea Prof. Heuy Dong KIM Andong National University
Prof. Hee Jang MOON Korea Aerospace University
Prof. Tae-Seong ROH Inha University
Japan Mr. Mitsuo IMAMURA IHI corporation
Mr. Shu FUJIMOTO IHI corporation
China Prof. Guang XI Xi’an Jiaotong University
Prof. Chunwei GU Tsinghua University
Dr. Riheng ZHENG Beijing Power Machinery Research Institute

 

The General Secretary of AJCPP2021 for each local country
Korea Prof. Bok Jik LEE Seoul National University
Japan Mr. Shu FUJIMOTO IHI corporation
China Prof. Honging KE CSET